Apa yang ada di langit & apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah; & Dia-lah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

 

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?

(itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yangteratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

 

& (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu?” Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. & Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

 

& (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat & memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, “Ini adalah sihir yang nyata.”

 

siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada (agama) Islam? & Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.

 

Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. 

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk & agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah & Rasul-Nya & berjihad di jalan Allah dengan harta & jiwamuItulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui,

 

niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu & memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, & ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung.

 

& (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah & kemenangan yang dekat (waktunya). & sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah,” lalu segolongan dari Bani Israil beriman & segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.

 

Q. S. Ash-Shaff (61) : 1-14

Advertisements